loran značenje

loran (akr. od engl. Long Range Navigation: navigacija velikoga dometa), sustav za određivanje položaja broda (letjelice) prijamom radio-signala dvaju parova odašiljača poznate lokacije.