logicizam značenje

logicizam (grč.), gledište prema kojemu je logika osnovna filoz. disciplina.