list. značenje

list. 1. bot osnovni vegetativni organ višega bilja, različita oblika, većinom sastavljen od peteljke i plojke; u listu se asimilacijom ugljikova dioksida stvara org. hrana i obavlja transpiracija. 2. anat stražnja strana potkoljenice. 3. Nesavijeni papir manji od formata A3 (297 × 420 mm). 4. Često upotrebljavan naziv za novine.