lingvistika značenje

lingvistika (lat.), jezikoslovlje, znanost (odn. skup znanosti) o jeziku; znanost koja proučava zakonitosti o ustrojstvu ljudskoga jezika općenito; u širem smislu proučava također ustrojstvo i razvoj pojedinih jezika i jezičnih skupina ili odnose među jezicima. Lingv. grane: fonetika (i fonologija), morfologija, tvorba riječi, sintaksa, semantika (ili semasiologija), leksikologija, stilistika, pragmatika i lingvistika teksta; pojedine se lingv. discipline bave odnosima između jezika i izvanjezičnoga svijeta (psiholingvistika, sociolingvistika, etnolingvistika, teorija jezika u kontaktu itd.).