kvantna teorija značenje

kvantna teorija, teorija zasnovana na shvaćanju da su veličine koje ima neki fizikalni sustav (npr. energija, naboj) kvantizirane, tj. da ne mogu poprimiti sve vrijednosti u neprekidnom nizu unutar nekoga područja, već su ograničene na pojedine odvojene (diskretne) vrijednosti i da elektromagnetski valovi imaju čestična svojstva, a čestice valna svojstva. Uz teoriju relativnosti najvažnija teorija za suvremenu fizikalnu sliku svijeta.