Kuljerić značenje

Kuljerić, Igor (1938-2006), hrv. skladatelj i dirigent; uz tradicionalna glazbala služio se i elektronskim izvorima zvuka. Komorna djela; koncerti; kantate; Balade Petrice Kerempuha; opere Richard III; Osman.