krunasti spojevi značenje

krunasti spojevi, makrociklički polieteri kod kojih atomi kisika leže u gotovo planarnom rasporedu i tvore vrh krune što je sa svojim –CH2CH2– skupinama i supstituentima geometrijski formira ostatak molekule. Stvaraju komplekse s ionima kovina. Takvi kompleksi upotrebljavaju se za nove materijale posebnih optičkih i el. svojstava, tzv. elektride.