kromosomi značenje

kromosomi (grč. preko njem.), nitaste tvorbe od nukleinskih kiselina i jezgrinih bjelančevina u staničnoj jezgri, nosioci gena; dolaze u stalnom broju, obliku i veličini kod pojedinih vrsta (kariotip), u svakoj tjelesnoj (diploidni broj) i spolnoj (haploidni broj) stanici biljnoga ili životinjskoga organizma. Vidljivi samo kod stanice u diobi. čovjek npr. ima 46 a vinska mušica 8 kromosoma.