Kreisky značenje

Kreisky, Bruno (1911–90), austr. političar, socijalist. Nakon Anschlussa (1938) emigrirao u Švedsku. Austr. min. vanj. poslova 1959–66; od 1970. sav. kancelar; 1983. povlači se s položaja.