Krbava značenje

Krbava, kraj u I Lici. Nekoliko polja u kršu (najveće Krbavsko). Gl. naselje Udbina. Ovčarstvo. – Prvi put spominje je Kostantin Porfirogenet (10. st.) kao dio Hrvatske koji je zajedno s Likom i Gackom pod vlašću hrv. bana. 1185. osnovana je Krbavska biskupija sa sjedištem u Mrsinju i Udbini do 1460., potom u Modrušu do 1493., kada je preneseno u Novi vinodolski. U 13. st. kao krbavski župani spominju se Gusići, a od 14. st. Kurjakovići, u čijoj je vlasti K. ostala do 1509. Ondje su Turci 1493. porazili hrv. vojsku E. Derenčina, a do 1527. potpuno su ovladali Krbavom i priključili je prvo Bosanskom, a 1527. novoosnovanomu Kliškom sandžaku. Od tur. vlasti oslobođena je 1689. God. 1712. ušla je u sastav Vojne krajine, a 1881. ujedinjena je s Hrvatskom i povezana s Likom u Ličko-krbavsku županiju.