Kovačević značenje

Kovačević, Krešimir (1913–92), hrv. muzikolog i glazb. kritičar; gl. urednik Muzičke enciklopedije Leksikografskoga zavoda. Hrvatski kompozitori i njihova djela; Muzičko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1945–1965.