kopula značenje

kopula (lat.), lingv spona, riječ koja u rečenici povezuje imenski predikat sa subjektom (najčešće neki oblik glagola biti).