kondicionalizam značenje

kondicionalizam, filoz. učenje po kojemu pojam uzroka treba zamijeniti pojmom uvjeta.