komentator značenje

komentator (novolat.). 1. Pisac komentara (u pravnoj povijesti: škola komentatora 14–15. st.). 2. Pisac komentara, ili osoba koja usmeno ocjenjuje različite društvene događaje i pojave.