koloidi značenje

koloidi (grč. preko engl.), disperzni sustavi u kojima su raspršene čestice, većinom nakupine velikoga broja molekula, a veličina im se kreće od 0,001 do 0,1 m; koloidne otopine zovu se soli, a prema sredstvu u kojem su koloidne čestice dispergirane postoje hidrosoli, aerosoli, alkosoli i dr.; mnogi k. lako koaguliraju, prelazeći iz sola u gel. K. se mogu prirediti disperzijom (mehan. usitnjenjem) većih čestica, ili kondenzacijom molekularnih otopina. Mnogi procesi u živim organizmima odvijaju se preko koloida; k. su važni u industriji boja, sapuna, plastičnih masa, kaučuka, smola, fotomaterijala i dr.