kloroform značenje

kloroform, triklormetan CHCl3, bezbojna hlapljiva tekućina karakteristična mirisa; otapalo i sredstvo za narkozu.