Klaić značenje

Klaić, Bratoljub (1909–83), hrv. leksikograf; pisao rasprave iz akcentologije, dikcije i jezikoslovlja. Suautor je pravopisnoga priručnika Koriensko pisanje i Hrvatskoga pravopisa te autor poznatoga Rječnika stranih riječi; prepjevao sve Sofoklove i Eshilove drame i Vergilijevu Eneidu.