Klaić značenje

Klaić, Miho (1829–96), hrv. političar; zastupnik u Dalm. saboru (od 1861) i bečkom Carevinskom vijeću; vođa Hrvatske nar. stranke u Dalmaciji za nar. preporoda. Zalagao se za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.