keV značenje

keV, znak za decimalnu jedinicu kiloelektronvolt; 1 keV = 103 eV (→ elektronvolt).