ketoni značenje

ketoni (grč.), org. spojevi koji u molekuli sadrže karbonilnu skupinu =CO vezanu na dva alkila; nastaju oksidacijom sekundarnih alkohola, služe kao otapala. Najjednostavniji k. je aceton.