kemijski simboli značenje

kemijski simboli, skraćene oznake imena kem. elemenata koje u formulama kvantitativno označuju atom toga elementa (npr. B, Br); za elemente rednoga broja iznad 103 uvedeni su sistematski nazivi i simboli s tri slova.