kediv značenje

kediv (perz. preko tur.), u Turskom Carstvu, počasni naziv za najviše drž. dostojanstvenike; naslov egip. namjesnika do 1914.