kataforeza značenje

kataforeza (grč.), oblik elektroforeze, gibanje pozitivno nabijenih koloidnih čestica prema katodi pod djelovanjem el. polja.