kartografska projekcija značenje

kartografska projekcija, matematički određen način prikazivanja zakrivljene Zemljine površine u ravnini. Vrste: konformna k. p., na kojoj su kutovi jednaki kutovima na Zemljinoj površini; ekvivalentna k. p., točna po površinama; ekvidistantna k. p., u kojoj su dužine jednake, os. u smjeru meridijana i paralela; s obzirom na mat. osnovu: stožasta (konusna) k. p., u kojoj se površina Zemlje prenosi na plašt stošca, valjkasta (cilindrična) k. p., u kojoj se prenosi na plašt valjka, azimutna (horizontalna) k. p., u kojoj se prenosi u ravninu.