Karelija značenje

Karelija, republika u SZ dijelu Rusije; 172 400 km2, 756 400 st. Gl. grad Petrozavodsk. Reljef nastao pleistocenskom glacijacijom. Klima kontinentalna. Mnogobrojna jezera (najveća Ladoga i Onega). Stanovnici Rusi (72%), Karel(ij)ci (11%), Bjelorusi (7%), Finci. Stočarstvo i ribarstvo; rudarstvo. Strojogradnja, drvna i prehr. ind. Mnogobrojne HE. Prometnu važnost imaju jezera Ladoga i Onega te Bjelomorsko-baltički kanal. – pov Od 1920. autonomno područje, 1923. ASSR, a 1940 (s proširenjima iz sovj.-fin. rata) sav. republika pod nazivom Karelsko-finska SSR; od 1956. Karelska ASSR u sastavu Ruske SFSR, od 1991. republika u Ruskoj Federaciji.