Karāchi značenje

Karāchi, najveći grad i gl. luka Pakistana, nedaleko od ušća Inda u Arapsko more; 9 269 200 st. Sveuč. (osn. 1951). Brodogradnja, kovinska, pamučna i kem. ind. Međunar. zračna luka. Osn. 1725; anektirali ga 1843. Britanci, služio im kao baza u pohodima na SZ Indiju. Brzo se razvijao nakon otvaranja Sueskoga kanala. 1947–59. bio gl. grad Pakistana.