Kantor značenje

Kantor, Tadeusz (1915–90), polj. slikar, grafičar, kaz. scenograf i redatelj; jedan od gl. predstavnika suvremene umjetnosti u Poljskoj nakon II. svj. rata.