kamate značenje

kamate (grč.), naknada što ju dužnik plaća vjerovniku za korištenje kredita koji je dan u obliku novca ili robe; izračunava se u postotku od iznosa pozajmljene vrijednosti; interes.