jezik. značenje

jezik. 1. anat organ većine kralježnjaka, pomaže pri gutanju, gl. organ okusa; čovjeku služi i za oblikovanje glasova govora, riječi. 2. lingv sustav znakova (franc. langue) koji služi kao komunikacijsko sredstvo u konkretnoj ljudskoj zajednici (prema F. de Saussureu), i koje je dvostruko artikulirano (prema A. Martinetu). 3. Jezik općenito (franc. langage) ili ljudski jezik, jezična djelatnost, ljudska sposobnost sporazumijevanja s pomoću glasovnih znakova, koja se u svakoj ljudskoj zajednici očituje posebnim sustavom (glasovnih) znakova – jezikom (franc. langue). 4. inf skup znakova, dogovora i pravila za prijenos informacija.