ITU značenje

ITU (akr. od engl. International Telecommunication Union) → Međunarodni savez za telekomunikacije; usp. UIT.