ioni značenje

ioni (grč.), kem električki nabijeni atomi ili skupine atoma; nastaju ako atom ili atomska skupina primi (→ anion) ili izgubi (→ kation) jedan ili više elektrona; mogu nastati u otopinama kao posljedica npr. elektrolitičke disocijacije. Kristali soli izgrađeni su pravilnim rasporedom iona u prostoru (→ kristalna rešetka).