interval značenje

interval (lat.). 1. Razmak, prostorni ili vremenski. 2. mat skup svih (realnih) brojeva između dva određena broja na brojevnom pravcu. 3. glazb razmak između dvaju tonova uvjetovan razlikom njihove visine; dijele se na čiste (prima, kvarta, kvinta, oktava) i velike ili male i. (sekunda, terca, seksta, septima); svi mogu biti kromatski povećani ili umanjeni.