inicijator značenje

inicijator (lat.), začetnik, poticatelj. kem tvar kojoj se molekule lako raspadaju (npr. pod utjecajem topline), pa daje slobodne atome ili radikale koji mogu pokrenuti neku lančanu reakciju.