infiks značenje

infiks (lat.), lingv umetak, afiks koji se umeće u »unutrašnjost« riječi, najčešće između korijena i nastavka (-iv- u riječi plet-iv-o); služi u tvorbi riječi.