indirektan značenje

indirektan (lat.), neizravan, posredan. lingv indirektni govor. neupravni govor. Indirektni objekt, objekt s prijedlogom, u dativu i sl. supr direktan.