implicirati značenje

implicirati (lat.), obuhvaćati, sadržavati u sebi kao logičku premisu ili posljedicu (rat implicira borbu); implikacija, filoz odnos između dvaju pojmova ili dviju izjava koji se uzajamno impliciraju.