imperij značenje

imperij (lat.). 1. U pravnopolit. smislu, u ant. Rimu to je najviša voj. ili građanska vlast; izvorno je pripadala kraljevima, u doba republike magistratima, od Augusta označava rim. državu (Imperium Romanum). 2. U sr. vijeku označava svjetovnu kraljevsku vlast nasuprot duhovnoj, papinskoj vlasti. 3. Carstvo. 4. Naziv za pojedine kolonijalne države koje su voj. ili ekon. osvajanjima, kolonizacijom ili pripajanjem na federalnoj osnovi proširile svoj teritorij na zemlje prvobitno o njima neovisne.