ILA značenje

ILA (akr. od engl. International Law Association), Udruženje za međunar. pravo, sa sjedištem u Londonu i ograncima u mnogim državama, osn. 1873.