ikonostas značenje

ikonostas (grč.), pregrada koja u starokršć. i pravosl. crkvama dijeli svetište od prostora za vjernike. Izrađen je od bogato rezbarena drva, ima troja vrata. U i. su ugrađene ikone u nekoliko horizontalnih nizova.