ICAO značenje

ICAO (akr. od engl. International Civil Aviation Organization) Međunar. organizacija civilnoga zrakoplovstva sa sjedištem u Montrealu, osn. 1944., za unapređenje međunar. zračnoga prometa.