Humboldt značenje

Humboldt, Wilhelm von (1767–1835), njem. filolog; književnik, državnik i diplomat; jezikoslovni teoretičar, jedan od utemeljitelja opće lingvistike. Studijama o strukturi različitih jezika utjecao na razvoj poredbene lingvistike i lingv. tipologije. Osnivač Berlinskoga sveučilišta (1820). O jeziku kawi na otoku Javi; O raznolikosti jezičnog ustroja. Kao političar afirmirao naciju nasuprot državi, koju je smatrao nužnim zlom (Esej o granicama djelovanja države).