horizont, umjetni značenje

horizont, umjetni, navigacijski instrument za prikazivanje nagiba zrakoplova u odnosu na horizontalnu ravninu.