Hirt značenje

Hirt, Hermann (1865–1936), njem. lingvist; bavio se općom lingvistikom, indoeuropeistikom i poviješću njem. jezika. Indogermani; Indogermanska gramatika.