hipokoristik značenje

hipokoristik (grč.), lingv umiljenica, imenica od milja, osobit oblik vlastite ili opće imenice (načinjen kraćenjem, sufiksacijom, reduplikacijom, promjenom naglaska) kojim se izražava odnos bliskosti, simpatija prema imenovanom biću.