Hindemith značenje

Hindemith, Paul (1895–1963), njem. skladatelj, violinist, dirigent i glazb. teoretičar; jedan od tvoraca tzv. nove (moderne) glazbe; stvarao u rasponu od ekspresionizma preko »nove objektivnosti« do neobaroka i neoklasike. Značajke su njegova stila linearno koncipiranje glazb. djela i slobodno shvaćena tonalnost. Skladao opere (Cardillac; Slikar Mathias; Harmonija svijeta), balete (Demon; Nobilissima visione), simfonije, koncerte, komorna djela, glasovirske kompozicije, kantate, pjesme.