Hillary značenje

Hillary, Edmund (1919-2008), novozelandski alpinist; s nepalskim vodičem Tenzingom Norgayem prvi se popeo na Mount everest (29. 5. 1953).