hidroelektrana značenje

hidroelektrana, elektrana koja potencijalnu energiju vode iskorištava za proizvodnju el. energije s pomoću vodenih turbina i el. generatora, izravno iz nekoga vodenog toka (protočna h.), iz akumulacijskoga jezera nastaloga podizanjem umjetne brane (akumulacijska h.), ili iz razlika u razini mora što ih izazivaju plima i oseka u nekom pregrađenom zaljevu, gdje su te promjene dovoljno velike.