heksoze značenje

heksoze (grč.), šećeri sa 6 atoma C u molekuli, C6C12O6, npr. glukoza, fruktoza, galaktoza.