heautonomija značenje

heautonomija (grč.), filoz samozakonodavstvo; učenje da čovjek sam sebi postavlja zakone. supr heteronomija.