Hampel značenje

Hampel, József (1849–1913), madž. arheolog; bavio se pretežito prapoviješću i arheologijom ranoga sr. vijeka. Blago iz Nagyszentmiklósa; Spomenici brončanog doba u madžarskoj domovini.